نحوه محاسبه دمای مقاومت در مدار

فرض کنید یک مقاومت 0.5 وات معمولی دارید و این مقاومت را در فاصله مناسبی از مدار چاپی لحیم کرده اید.

جریانی که از مدار می گذرد باعث تلف توان 0.4 وات روی مقاومت می شود.

اکنون می خواهیم بدانیم دمای سطح مقاومت چقدر است؟

 

پاسخ:

با یک تقریب خوب از فرمول زیر استفاده می کنیم.

دمای سطح مقاومت Ts

دمای محیط Ta

توان تلف شده در مقاومت Pr

Ts-Ta=110℃

برای همین مقاومت 0.5 وات اگر توان های دیگری تلف شد، از فرمول زیر استفاده می کنیم:

Ts-Ta=[Pr**0.8]x227.8

بر حسب وات به توان Pr 0.8 ضربدر 227.8

این فقط برای مقاومت 0.5 وات است.

-->